Så behandlar Murbeckska stiftelsen dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Personuppgifter som du lämnar inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av stiftelsen för att pröva din möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd. Personuppgifterna lagras endast så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen, samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen behandlar, kan du skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran, ställd till

Murbeckska stiftelsen, Box 170 42, 104 62 Stockholm.

Till samma adress skriver du, om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

Genom att du ansöker om ekonomiskt stöd, godkänner du att de personuppgifter du lämnar får behandlas för de ändamål som angivits ovan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran ställd till Murbeckska stiftelsen, Box 170 42, 104 62 Stockholm. Om du tar tillbaka ditt samtycke, kommer vi inte fortsätta att behandla dina personuppgifter, och ärendet anses avslutat.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter under den period som ansökan avser.

Vilka kan få tillgång till personuppgifterna

Berörda handläggare på Murbeckska stiftelsen. Det kan förekomma situationer när vi behöverdela personuppifter med andra utanför stiftelsen. I dessa fall kommer vi först att begära in ditt samtycke för detta.